STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

FRO: Zwiększenie limitu finansowania udostępnianego przez mBank, Piątek, 26 lipca 2019 (14:03)

Raport bieżący nr 20/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Podstawa Prawna:

Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Zarząd FERRO S.A. ("Spółka?) informuje, że w dniu 26 lipca 2019 r. podpisany został aneks ("Aneks?) do zawartej w dniu 30 lipca 2009 r. między Spółką i mBank S.A. ("Bank?) umowy ramowej o współpracy ("Umowa Ramowa?) określającej zasady korzystania z produktów w ramach udostępnionej przez Bank linii na finansowania bieżącej działalności Spółki ("Linia?).

Zgodnie z postanowieniami Aneksu, limit Linii w okresie od 31 lipca 2019 r. do 29 lipca 2022 r. został ustalony do maksymalnej kwoty 24 mln PLN. W ramach tego limitu Bank wyraził gotowość do udostępnienia Spółce w ramach Linii (i) kredytów obrotowych do maksymalnej kwoty zadłużenia 24 mln PLN, (ii) kredytu w rachunku bieżącym do maksymalnej kwoty 14 mln PLN, (iii) akredytyw do maksymalnej kwoty 10 mln PLN oraz (iv) gwarancji do maksymalnej kwoty 10 mln PLN. Oprocentowanie kredytu obrotowego wynosi WIBOR 1M plus marża, natomiast kredytu w rachunku bieżącym WIBOR O/N plus marża. Udostępnienie Spółce limitów do powyższej kwoty nie jest równoznaczne z tym, że Spółka postanowi z nich skorzystać w całości, limity wykorzystywane będą zgodnie z bieżącymi potrzebami Spółki. Przed podpisaniem Aneksu limit Linii wynosił 12 mln PLN.

Zabezpieczenie wierzytelności Banku wynikających z Umowy Ramowej stanowi hipoteka do kwoty 36 mln PLN na należących do Spółki zabudowanych nieruchomościach gruntowych położnych w Skawinie oraz dotychczasowe zabezpieczenia wskazane w Umowie Ramowej, tj. weksle własne in blanco, cesja wskazanych wierzytelności należnych Spółce z tytułu sprzedaży towarów oraz zastaw rejestrowy na wybranych zapasach towarów.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-07-26Aneta RaczekPrezes Zarządu
2019-07-26Olga PanekWiceprezes Zarządu