STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

KRC: Zawarcie aneksu do umowy kredytowej, Piątek, 26 lipca 2019 (15:15)

Raport bieżący nr 20/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Krynicki Recykling S.A. (dalej Emitent) informuje, iż w dniu 26 lipca 2019 roku podpisał aneksy do następujących umów kredytowych:

1. Kredyt obrotowy odnawialny zawarty dnia 11 sierpnia 2016 z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, NIP 634-013-54-75, Centrum Bankowości Korporacyjnej w Gdańsku, Al. Grunwaldzka 415 (dalej Bank). O zawarciu umowy kredytowej Emitent informował w raporcie ESPI 35/2016, ESPI 14/2018 oraz ESPI 5/2019.

Na podstawie zawartego aneksu wydłużony został okres kredytowania do dnia 14 sierpnia 2019 roku.

Termin całkowitej spłaty kredytu został ustalony na dzień 14 sierpnia 2019 roku.

Pozostałe warunki kredytu nie uległy zmianie.

2. Kredyt inwestycyjny zawarty dnia 11 sierpnia 2016 z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, NIP 634-013-54-75, Centrum Bankowości Korporacyjnej w Gdańsku, Al. Grunwaldzka 415 (dalej Bank). O zawarciu umowy kredytowej Emitent informował w raporcie ESPI 35/2016.

Na podstawie zawartego aneksu zmniejszona została łączna wysokość kredytu z kwoty 2.727.900,00 zł (słownie: dwa miliony siedemset dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset złotych) na 2.652.730,67zł (słownie: dwa miliony sześćset pięćdziesiąt dwa tysięcy siedemset trzydzieści złotych 67/100).

Pozostałe warunki kredytu nie uległy zmianie.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-07-26Adam KrynickiPrezes Zarzadu