STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PEO: Wniesienie apelacji przez akcjonariusza Banku, Piątek, 26 lipca 2019 (15:33)

Raport bieżący nr 24/2019

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Banku Polska Kasa Opieki S.A. ("Bank?) informuje, iż Bankowi została doręczona apelacja akcjonariusza Banku od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 30 października 2018 roku oddalającego w całości powództwo tego akcjonariusza: (i) o stwierdzenie nieważności uchwał nr 5 i 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 19 kwietnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za rok 2016 oraz udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Banku, oraz ewentualnie: (ii) o uchylenie powyższych uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 19 kwietnia 2017 roku.

Doręczona Bankowi apelacja zaskarża wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 30 października 2018 roku wyłącznie w części dotyczącej oddalenia żądania stwierdzenia nieważności uchwały nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 19 kwietnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za rok 2016.

W opinii Banku apelacja akcjonariusza jest bezzasadna.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-07-26 Michał Lehmann Wiceprezes Zarządu Banku
2019-07-26 Paweł Rzeźniczak Dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich i Rozwoju Grupy