STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

EEX: Skonsolidowany Raport roczny EKO EXPORT SPÓŁKA AKCYJNA, Poniedziałek, 29 lipca 2019 (14:27)

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2018201720182017
SPRAWOZDANIE Z WYNIKU
Przychody ze sprzedaży3369625 534,978976015,7
Koszt własny sprzedaży2718620873,863714917,6
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży65104661,115261098,1
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-4936-4647,5-1157-1094,9
Zysk (strata) przed opodatkowaniem-22760-7045,5-5334-1659,8
Zysk (strata) netto-22805-7436,8-5345-1752,0
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą podstawowy i rozwodniony (w zł/EUR)-1,87-0,64-0,44-0,15
Suma całkowitych dochodów-22805-7436,8-5345-1752,0
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej-11441206,-268284,1
Środki pieniężne netto (wydane)/ wygenerowane w związku z działalnością inwestycyjną5037-1253,91180-295,4
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej-3880122,6-90928,9
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu sprawozdawczego242228,85753,9
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJna 31.12.2017na 31.12.2017
Aktywa trwałe5654680251,61315019240,8
Aktywa obrotowe1653913574,538463254,6
Aktywa razem7308693826,11699722495,4
Kapitał własny4185965652,9973515740,7
Kapitał akcyjny12181218283292
Zobowiązania długoterminowe961316850,322364040,0
Zobowiązania krótkoterminowe2161411322,950262714,7
Pasywa razem7308693826,11699722495,4
POZOSTAŁE
Liczba akcji12177062115500781217706211550078
Liczba akcji przyjęta do rozwodnionego zysku12177062115500781217706211550078
Zysk zannualizowany (strata) na 1 akcję zwykłą (w zł/EUR)-1,87-0,64-0,44-0,15
Rozwodniony zysk zannualizowany (strata) na 1 akcję zwykłą (w zł/EUR)-1,87-0,64-0,44-0,15
Wartość księgowa na 1 akcję (w zł/EUR)3,445,390,821,29
Rozwodniona wartość księgowa na 1 akcję (w zł/EUR)3,445,390,821,29
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Plik do pobrania