STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

KGN: Szacunek wybranych danych finansowych i operacyjnych za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r. , Środa, 31 lipca 2019 (06:51)

Raport bieżący nr 20/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Działając jako osoby uprawnione do reprezentowania Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. (dalej: "Jednostka Dominująca?, "Spółka?) przekazujemy do publicznej wiadomości wstępne wybrane skonsolidowane wyniki finansowe i operacyjne za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r.

Według wstępnych szacunków:

? sprzedaż energii elektrycznej po 6 miesiącach 2019 roku wyniosła 1 297 GWh (w tym Jednostka Dominująca 630 GWh),

? sprzedaż ciepła po 6 miesiącach 2019 roku wyniosła 6 167 TJ (w tym Jednostka Dominująca 5 467 TJ),

? skonsolidowany wynik na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBITDA) po 6 miesiącach 2019 roku wyniósł około 134,6 mln złotych,

? skonsolidowane przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej po 6 miesiącach wyniosły około 180,5 mln złotych,

? skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej wyniósł około 149,7 mln złotych (czyli 10,05 złotych na akcję),

? nakłady inwestycyjne wyniosły około 34,3 mln złotych.

W I półroczu 2019 r. Grupa odnotowała zdarzenie jednorazowe o istotnym wpływie na poziomie działalności finansowej Grupy. W kwietniu 2019 r., na podstawie ogłoszenia Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie instalacji wytwarzających energię elektryczną, o którym Spółka informowała w Raporcie bieżącym 6/2019, Grupa KOGENERACJA S.A. otrzymała dodatkowo przydział uprawnień do emisji CO2 z puli niewydanych uprawnień do emisji CO2 za poprzednie lata okresu rozliczeniowego w ilości 972 tys. ton (w tym KOGENERACJA S.A. 470 tys. ton uprawnień a spółka zależna EC "Zielona Góra? S.A. 502 tys. ton uprawnień). Przydział ten był efektem rozliczenia nakładów inwestycyjnych dokonanych w Grupie PGE (w tym w ramach aktywów nabytych w 2017 r.).

W związku z decyzją o przeznaczeniu powyższego przydziału uprawnień do emisji CO2 do sprzedaży w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym ujęto wycenę w skonsolidowanych przychodach finansowych w kwocie 108 467 tys. zł: w tym Jednostka Dominująca 52 394 tys. zł oraz EC Zielona Góra S.A. 56 073 tys. zł.

W I półroczu 2019 r. istotny wpływ na wynik finansowy netto Grupy miał także spadek szacowanych kosztów z tytułu rekompensat KDT o 68 670 tys. zł, które w I półroczu 2019 r. były ujemne i wyniosły 15 002 tys. zł (w I półroczu 2018 r. były również ujemne i wyniosły 83 672 tys. zł). Zmiana szacowanych przychodów z tytułu rekompensat KDT jest efektem aktualizacji prognozowanych ścieżek cenowych energii elektrycznej w latach 2019-2024 oraz ujęcia dodatkowego przydziału uprawnień do emisji CO2 w modelu wyceny.

Spółka zastrzega, że prezentowane powyżej wartości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wartości zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie za I półrocze 2019 r., którego publikację zaplanowano na 12 sierpnia 2019 r.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-07-31Paweł StrączyńskiWiceprezes Zarządu
2019-07-31Małgorzata GołdynProkurent