STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

LRQ: Rejestracja akcji serii G Emitenta w KDPW , Środa, 31 lipca 2019 (14:54)

Raport bieżący nr 18/2019

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka powzięła informację o wydaniu w dniu dzisiejszym Oświadczenia Nr 545/2019 Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") w sprawie zawarcia umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych 23.333 akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki o wartości nominalnej 0,10 złotych każda, oznaczonych kodem ISIN PLCAMMD00032 ("Akcje?), pod warunkiem wprowadzenia Akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Spółki oznaczone kodem PLCAMMD00032.

Rejestracja Akcji nastąpi w terminie 3 dni od otrzymania przez KDPW decyzji o wprowadzeniu Akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Emitenta oznaczone ww. kodem ISIN, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia tych Akcji do obrotu na tym rynku regulowanym.

Informacja o zarejestrowaniu Akcji Spółki zostanie przekazana w formie raportu bieżącego po otrzymaniu komunikatu KDPW.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 17 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-07-31Krzysztof PrzybyłowskiPrezes ZarząduKrzysztof Przybyłowski
2019-07-31Anna Krawczyńska-NowakCzłonek ZarząduAnna Krawczyńska-Nowak