STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ING: Raport półroczny ING BANK ŚLĄSKI SA Skonsolidowany raport półroczny PSr , Czwartek, 1 sierpnia 2019 (07:15)

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw mln. w tys. EUR
półrocze / 2019półrocze /2018półrocze / 2019półrocze /2018
Przychody z tytułu odsetek2 562,02 248,3597,5530,3
Przychody z tytułu prowizji858,6803,2200,2189,5
Wynik na działalności podstawowej2 837,72 567,1661,8605,5
Wynik brutto1 065,9936,7248,6220,9
Wynik netto przypadający akcjonariuszom ING Banku Śląskiego S.A.795,7694,9185,6163,9
Przepływy pieniężne netto1 009,6-1 915,0235,4-451,7
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)6,125,341,41,3
Aktywa razem150 609,8130 758,635 420,929 979,5
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom ING Banku Śląskiego S.A.14 236,611 889,53 348,22 725,9
Kapitał zakładowy130,1130,130,629,8
Udziały niekontrolujące0,00,00,00,0
Liczba akcji130 100 000130 100 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)109,4391,3925,721,0
Łączny współczynnik kapitałowy (w %)15,1%15,2%
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Plik do pobrania