STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

KRU: Uchwała Zarządu w sprawie emisji obligacji w ramach VI Programu Emisji Obligacji Publicznych , Czwartek, 1 sierpnia 2019 (14:03)

Raport bieżący nr 41/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2019 z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie ustalenia VI Programu Emisji Obligacji Publicznych (Program), Zarząd KRUK S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 1 sierpnia 2019 roku podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii AJ1 (Obligacje) oraz ustalenia ostatecznych warunków emisji tych Obligacji. Obligacje objęte są Prospektem emisyjnym podstawowym Programu zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 5 lipca 2019 roku, który dostępny jest na stronie internetowej Spółki: www.kruksa.pl.

Obligacje będą oferowane w trybie oferty publicznej. W ramach emisji Obligacji zaoferowanych zostanie nie więcej niż 250 000 niezabezpieczonych Obligacji na okaziciela w formie zdematerializowanej. Obligacje będą przedmiotem ubiegania się przez Emitenta o ich wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Zgodnie z wymogiem zawartym w art. 54 ust. 3 Ustawy o ofercie publicznej [?], Spółka informuje, że Obligacje oferowane będą po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej, która wyniesie 100 złotych, natomiast łączna wartość nominalna Obligacji będzie nie większa niż 25 mln złotych. Oprocentowanie Obligacji będzie zmienne, jego wysokość zostanie ustalona na poziomie WIBOR dla trzymiesięcznych kredytów złotówkowych na polskim rynku międzybankowym (WIBOR 3M) powiększonego o stałą marżę w wysokości 3,50 punktu procentowego.

Spółka wykupi Obligacje serii AJ1 w dniu 2 września 2024 r., przy czym Emitent będzie miał prawo wcześniejszego wykupu części lub całości subskrybowanych Obligacji na własne żądanie. Jednocześnie Spółka informuje, iż zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej [?], informacja o szczegółowych warunkach oferty Obligacji udostępniona zostanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Emitenta www.kruksa.pl.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-08-01Urszula Okarma Członek Zarządu
2019-08-01Iwona SłomskaCzłonek Zarządu