STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

JWW: Wybór biegłego rewidenta, Czwartek, 1 sierpnia 2019 (17:51)

Raport bieżący nr 18/2019

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd JWW Invest S.A. informuje, że uchwałą Rady Nadzorczej Emitenta z dnia 1 sierpnia 2019 roku, firma Primefields Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-017) przy ul. Granicznej 29, została wybrana jako podmiot uprawniony do:

1.badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych za okresy 12 miesięcy, kończące się 31 grudnia 2019 roku, 31 grudnia 2020 roku oraz 31 grudnia 2021 roku, sporządzonych zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 1047 ze zmianami), zwaną dalej "Ustawą? oraz zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń wykonawczych Komisji Europejskiej (dalej zwanych "MSSF?).

2.przeglądu śródrocznych skróconych skonsolidowanych sprawozdań finansowych za okresy 6 miesięcy, kończące się 30 czerwca 2019 roku oraz 30 czerwca 2020 roku oraz 30 czerwca 2021 roku, sporządzonych zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 1047 ze zmianami), zwaną dalej "Ustawą? oraz zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń wykonawczych Komisji Europejskiej (dalej zwanych "MSSF?).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-08-01Maria WcisłoPrezes ZarząduMaria Wcisło