STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

7FT: Przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, Czwartek, 1 sierpnia 2019 (23:03)

Raport bieżący nr 3/2019

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Spółki 7FIT S.A. ("Spółka?) informuje, iż w dniu 31 lipca 2019 roku pocztą elektroniczną otrzymał od Pana Wiesława Gajosa zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki 7FIT S.A., następującej treści:

1. Zmiana dotychczas posiadanego udziału została spowodowana nabyciem akcji spółki w systemie obrotu NewConnect. w kilku transakcjach zawartych: w dniu 22 lipca 2019 r. kupno

31 280 sztuk akcji; w dniu 24 lipca 2019 r. kupno 10 000 sztuk akcji; w dniu 25 lipca 2019 r. kupno 7 000 sztuk akcji; w dniu 26 lipca 2019 r. kupno 6313 sztuk akcji.

2. Przed dokonaniem transakcji Pan Wiesław Gajos posiadał 87 258 akcji stanowiących 4,87% kapitału zakładowego 7FIT S.A. i uprawniających do wykonywania 87 258 głosów na WZA, co stanowi 3,12% ogólnej liczby głosów na WZA.

3. Po dokonaniu transakcji Pan Wiesław Gajos posiada 141 851 akcji stanowiące 7,91% kapitału zakładowego 7FIT S.A. i uprawniających do wykonywania 141 851 głosów na WZA, co stanowi 5,079% ogólnej liczby głosów na WZA.

Akcjonariusz w zawiadomieniu do Spółki nie wskazał informacji odnośnie dalszych zamiarów zwiększania/zmniejszania udziałów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu, w okresie 12 miesięcy od dnia złożenia zawiadomienia.      

Nie wskazano w zawiadomieniu również podmiotów zależnych od zawiadamiającego, posiadających akcje Spółki 7FIT S.A., a także osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c wyżej powołanej ustawy.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-08-01Arkadiusz BałaPrezes Zarządu