STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

BRS: Ogłoszenie o przymusowym wykupie akcji spółki Impexmetal S.A., Wtorek, 6 sierpnia 2019 (08:24)

Raport bieżący nr 43/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Boryszew Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 41/2019 z dnia 17 lipca 2019 roku informuje, że w związku z osiągnięciem przez Boryszew Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie łącznie ze stronami zawartego porozumienia akcjonariuszy ("Porozumienie Akcjonariuszy"), w skład którego wchodzą, oprócz Spółki następujące podmioty: Impexmetal Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Impexmetal?) oraz SPV Boryszew 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, 94,37% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Impexmetal, zgodnie z art. 82 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 623) ("Ustawa") strony Porozumienia Akcjonariuszy ogłosiły żądanie przymusowego wykupu akcji Impexmetal ("Przymusowy Wykup") należących do wszystkich pozostałych akcjonariuszy Impexmetal niebędących stroną Porozumienia Akcjonariuszy ("Akcjonariusze Mniejszościowi"). Podmiotami wykupującymi akcje w ramach Przymusowego Wykupu będą Impexmetal oraz Spółka.

Przedmiotem Przymusowego Wykupu są wszystkie akcje Impexmetal należące do Akcjonariuszy Mniejszościowych ("Akcje"), tj. 10.700.617 (dziesięć milionów siedemset tysięcy sześćset siedemnaście) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,40 PLN (czterdzieści groszy) każda akcja, uprawniających łącznie ich posiadaczy do wykonywania 5,63% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Impexmetal. Akcje są wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, zdematerializowane i zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW"), oznaczone przez KDPW kodem ISIN: PLIMPXM00019.

Dzień wykupu został ustalony na 9 sierpnia 2019 roku, a cena wykupu jednej Akcji wynosi 4,25 PLN (cztery złote dwadzieścia pięć groszy).

W dniu wykupu Akcjonariusze Mniejszościowi objęci wykupem zostaną pozbawieni praw z Akcji.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-08-06Piotr Lisiecki Prezes Zarządu