STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

SFD: Uchwała GPW w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania akcji serii F w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect oraz uchwała KDPW w sprawie asymilacji akcji serii F, Wtorek, 6 sierpnia 2019 (12:03)

Raport bieżący nr 5/2019

Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd SFD SA ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 1 sierpnia 2019 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. podjął uchwałę nr 754/2019 w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki SFD S.A.

Na podstawie § 7 ust. 1, 2 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz § 2 ust. 1 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: określić dzień 8 sierpnia 2019 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 1.010.910 (jeden milion dziesięć tysięcy dziewięćset dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki SFD S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLSFD0000047?, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 8 sierpnia 2019 r. asymilacji tych akcji z akcjami tej spółki będącymi w obrocie w alternatywnym systemie na rynku NewConnect, oznaczonymi kodem "PLSFD0000013?; notować akcje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "SFD? i oznaczeniem "SFD?.

Ponadto, Emitent informuje, iż w dniu 2 sierpnia 2019 roku Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. podjął uchwałę nr 564/2019 w sprawie asymilacji akcji serii F z akcjami Spółki będącymi w obrocie.

Treść uchwały KDPW stanowi załącznik do niniejszego raportu

Emitent podaje powyższe informacje do wiadomości publicznej ze względu na fakt, iż w jego ocenie mają one znaczący wpływ na działalność Emitenta.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-08-06Mateusz PazdanPrezes Zarządu

Plik do pobrania