STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

INK: Zawarcie znaczącej umowy, Wtorek, 6 sierpnia 2019 (12:09)

Raport bieżący nr 20/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Instal Kraków S.A. (dalej "Spółka?) informuje, że w dniu 06.08.2019 roku podpisał umowę, na mocy której Krakbau S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej "Krakbau?) przyjmuje do realizacji Inwestycję polegającą na kompleksowym wykonaniu budynków mieszkalnych wielorodzinnych o numerach 22A, 23B, 24B, 25B wraz

z infrastrukturą towarzyszącą, drogami, miejscami postojowymi, będących kolejnym etapem przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi, garażami i miejscami postojowymi, dojazdami oraz infrastrukturą techniczną? przy ul. Domagały w Krakowie. Termin zakończenia realizacji umowy określony został na 16.12.2020 roku, natomiast wartość umowy wyniosła 23,3 mln zł netto.

Spółka może dochodzić kar umownych za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy lub jej części (0,15% wartości umowy netto za każdy dzień opóźnienia), za opóźnienie w usuwaniu wad i usterek przedmiotu umowy (0,10% wartości umowy netto za każdy dzień opóźnienia), za każdy dzień przerwy w robotach trwającej ponad 5 dni, powstałej z przyczyn zawinionych przez Krakbau (0,02% wartości umowy netto za każdy dzień przerwy) oraz przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Krakbau (10% wartości umowy netto). Krakbau może dochodzić kar umownych w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Spółki (10% wartości umowy netto). Łączna wysokość naliczonych kar umownych nie może przekroczyć 10% wartości netto umowy.

Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego ponad wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

Kryterium uznania umowy za znaczącą była wartość kapitałów własnych emitenta.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-08-06Rafał RajtarCzłonek Zarządu
2019-08-06Anna LataczProkurent