STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

CNT: Zawarcie przez Spółkę ugody., Wtorek, 6 sierpnia 2019 (14:15)

Raport bieżący nr 26/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego numer 45/2017 Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu (dalej: "Spółka?, "Emitent?) informuje, że dzisiaj tj. 6 sierpnia 2019 roku otrzymał podpisaną ugodę pozasądową zawartą pomiędzy Emitentem a Miastem Zabrze i Zabrzańskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Zabrzu (dalej: "Zamawiający?) dotyczącą rozliczenia wzajemnych roszczeń powstałych między Stronami i poczynienia wzajemnych ustępstw (dalej: "Ugoda?) z tytułu realizacji kontraktu pn. "Poprawa gospodarki ściekowej w dzielnicy Pawłów? w ramach realizacji projektu pn.: "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Zabrza. Etap II? (dalej: "Kontrakt?).

Strony ww. Ugody uzgodniły, że Zamawiający ograniczają swoje roszczenie z tytułu kary umownej za zwłokę w realizacji Kontraktu do kwoty 1 750 tys. PLN i uznają je za zaspokojone w kwocie 687 tys. PLN przez dokonane potrącenie z wynagrodzeniem Spółki, w pozostałej części Emitent zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiających kwoty 1 063 tys. PLN, w następujący sposób:

a) kwota 749 tys. PLN na rzecz Miasta Zabrze w terminie 14 dni od daty podpisania niniejszej Ugody, na podstawie wystawionej przez Miasto Zabrze, noty księgowej,

b) kwota 314 tys. PLN na rzecz ZPWiK sp. z o.o. w terminie 14 dni od daty podpisania niniejszej Ugody, na podstawie wystawionej przez ZPWiK sp. z o.o., noty księgowej.

Ponadto Strony ustaliły, że z chwilą realizacji przez CNT S.A. ww. postanowień Ugody, Strony zrzekają się względem siebie wszelkich roszczeń wynikających z Kontraktu lub z nim związanych, za wyjątkiem roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji, udzielonej przez CNT S.A. w związku z realizacją Kontraktu.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR ? informacje poufne.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-08-06Jacek TaźbirekPrezes Zarządu