STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ATL: Raport bieżący nr 8/2019 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 6 sierpnia 2019 r., Wtorek, 6 sierpnia 2019 (15:15)

Raport bieżący nr 8/2019

Podstawa Prawna: Inne uregulowania
Raport bieżący nr 8/2019 z dnia 6 sierpnia 2019 roku

Atlas Estates Limited

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 6 sierpnia 2019 r.

Rada Dyrektorów Atlas Estates Limited ("Spółka?) niniejszym informuje, że na Zwyczajnym

Walnym Zgromadzeniu Spółki ("ZWZ?), które odbyło się 6 sierpnia 2019 r. wszystkie uchwały

które zostały opublikowane w zawiadomieniu o zwołaniu ZWZ z dnia 3 lipca 2019 r. zostały

podjęte jednomyślnie. Żadnych sprzeciwów do protokołu nie zgłoszono.

Na ZWZ podjęto, zgodnie z zawiadomieniem o zwołaniu ZWZ z dnia 3 lipca 2019 roku,

uchwały o następującej treści:

UCHWALONO jednomyślnie zatwierdzenie Raportu Dyrektorów oraz Sprawozdania

Finansowego za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2018 roku. Głosowanie nad

powyższą uchwałą przedstawiało się następująco:

Za: 41.430.570 akcji, stanowiące 88,43 % kapitału zakładowego Spółki

Przeciw: 0 akcji, stanowiące 0% kapitału zakładowego Spółki

Wstrzymało się: 0 akcji, stanowiące 0% kapitału zakładowego Spółki

UCHWALONO ponowne powołanie Pana Marka Chasey jako Dyrektora Spółki. Uchwała

została podjęta jednomyślnie. Głosowanie nad powyższą uchwałą przedstawiało się

następująco:

Za: 41.422.570 akcji, stanowiące 88,41 % kapitału zakładowego Spółki

Przeciw: 0 akcji, stanowiące 0% kapitału zakładowego Spółki

Wstrzymało się: 8.000 akcji, stanowiące 0,02 % kapitału zakładowego Spółki

UCHWALONO jednomyślnie ponowne powołanie BDO LLP na stanowisko biegłego rewidenta

Spółki od momentu zakończenia ZWZ do czasu odbycia kolejnego Zgromadzenia

Akcjonariuszy Spółki, na którym zostaną przedstawione Spółce sprawozdania oraz

upoważnienie BDO LLP do dokonania przeglądu śródrocznego skróconego

skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2019 do 30

czerwca 2019 i dokonanie audytu skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania

finansowego Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2019.

Głosowanie nad powyższą uchwałą przedstawiało się następująco:

Za: 41.430.570 akcji, stanowiące 88,43 % kapitału zakładowego Spółki

Przeciw: 0 akcji, stanowiące 0% kapitału zakładowego Spółki

Wstrzymało się: 0 akcji, stanowiące 0% kapitału zakładowego Spółki

Żadnych innych uchwał nie podjęto

Treść zawiadomienia o zwołaniu ZWZ jest dostępna na stronie internetowej Spółki pod

adresem: www.atlasestates.com

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt:

Atlas Management Company Limited

Ziv Zviel

Tel: +48 (0) 22 208 07 00

Maitland Administration (Guernsey) Limited

Elaine Smeja

Aimee Gontier

Tel: +44 (0) 1481 749360

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w

sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów

wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami

prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757.) oraz art. 17

ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 596/2014 z dnia 16

kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku)

oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji

2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-08-06Mark Chasey Director
2019-08-06Guy Indig Director
2019-08-06Andrew Fox Director

Plik do pobrania