STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ALL: Rejestracja przez Sąd zmian Statutu Ailleron SA dotyczących warunkowego podwyższenia kapitału, Wtorek, 6 sierpnia 2019 (17:09)

Raport bieżący nr 12/2019

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Ailleron SA z siedzibą w Krakowie ("Spółka?), niniejszym informuje o powzięciu informacji, iż w dniu 5 sierpnia 2019 roku Sąd Rejonowy dla Krakowa ? Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, dokonał rejestracji zmian Statutu Ailleron SA, które zostały przyjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na mocy uchwały nr 24, podjętej w dniu 5 czerwca 2019 roku oraz rejestracji warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o wartości nominalnej 180.000,00 (sto osiemdziesiąt tysięcy) złotych uchwalonego podczas ww. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Przedmiotowa uchwała w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki umożliwia realizację Programu Opcji Menedżerskich ("Program"), motywacyjnego systemu opartego o emisję warrantów subskrypcyjnych zamiennych na akcje, który został w Spółce przyjęty w maju 2017 roku (raport ESPI nr 16/2017 i ESPI nr 25/2017). Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 5 czerwca 2019 roku przyjęło uchwały nr 20, 21,22,23,24, zmieniające postanowienia Programu (ESPI nr 9/2019).

W załączeniu Zarząd Spółki przedstawia przyjęte zmiany Statutu oraz uwzględniający je tekst jednolity Statutu Ailleron SA.

Podstawa prawna: § 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-08-06Rafał StyczeńPrezes Zarządu
2019-08-06Łukasz JuśkiewiczCzłonek Zarzadu

Plik do pobrania