STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PGO: Wykup obligacji serii A1, Piątek, 9 sierpnia 2019 (11:56)

Raport bieżący nr 12/2019

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2019 z dnia 24 lipca 2019 r. dotyczącego terminu zakończenia notowania na Catalyst obligacji serii A1, Zarząd PGO S.A. (Emitent) informuje, że Emitent otrzymał zawiadomienie z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych o dokonaniu w dniu 09 sierpnia 2019 r. wypłaty obligatariuszom środków pieniężnych z tytułu wykupu przez Emitenta 42.200 obligacji na okaziciela serii A1 oznaczonych kodem PLPGO0000022, o wartości nominalnej 1 tys. zł każda i łącznej wartości nominalnej 42,2 mln zł. Wykup obligacji nastąpił w terminie wykupu określonym w Warunkach Emisji Obligacji serii A1. W dniu wykupu nastąpiła również wypłata odsetek za ostatni okres odsetkowy w łącznej kwocie 772,3 tys. zł.

Podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-08-09 Ireneusz Kazimierski Wiceprezes Zarządu
2019-08-09 Grzegorz Kozub Prokurent