STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

QRS: Raport półroczny 2019 QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA , Piątek, 9 sierpnia 2019 (11:57)

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. złw tys. EUR
półrocze / 2019półrocze / 2018półrocze / 2019półrocze / 2018
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów26 57047 0356 19611 095
Zysk (strata) z działalności operacyjnej5 64014 2351 3153 358
Zysk (strata) brutto5 45114 6861 2713 464
Zysk (strata) netto4 38911 8781 0232 802
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej8 74916 5782 0403 910
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-216382-5090
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-55-99-13-23
Przepływy pieniężne netto, razem8 47716 8611 9773 977
Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)70 45473 26516 56916 798
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)24 0429 1705 6542 102
Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)4 3981201 03428
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)4 9447 6441 1631 753
Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)46 41264 09510 91514 695
Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)5 7275 7271 3471 313
Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)57 273 78157 273 78157 273 78157 273 781
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,150,410,040,10
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,150,410,040,10
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)0,811,120,190,26
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)0,811,120,190,26
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,000,000,000,00
Wybrane dane finansowe, zaprezentowane powyżej, zawierające podstawowe pozycje sprawozdania finansowego przeliczono na EURO wg następujących zasad: -      poszczególne pozycje aktywów, zobowiązań i kapitału własnego przeliczono według średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na dzień 30 czerwca 2019 r. w wysokości 1 EURO = 4,2520 zł, 30 czerwca 2018 r. w wysokości 1 EURO = 4,3616 zł, -      poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca za okres sprawozdawczy zakończony dnia 30 czerwca 2019 r., 30 czerwca 2018 r (odpowiednio: 1 EURO = 4,2880 zł, 1 EURO = 4,2395).
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Plik do pobrania