STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

FSG: Umowa z Haitong Bank S.A., Oddział w Polsce , Piątek, 9 sierpnia 2019 (12:01)

Raport bieżący nr 38/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 8 sierpnia 2019 roku została zawarta z Haitong Bank S.A., Oddział w Polsce umowa, w ramach której Bank zobowiązuje się udostępnić Emitentowi wielocelową linię kredytową do maksymalnej łącznej kwoty 10.000.000,00 zł ( "Limit?), w ramach którego to odnawialnego Limitu Bank udostępni Spółce na podstawie jej każdorazowych zleceń gwarancje bankowe (" Produkt?) na zasadach określonych w Umowie oraz poszczególnych Umowach Produktowych. Produkt obejmuje gwarancje: wadialne, dobrego wykonania kontraktu, rękojmi i zapłaty, wystawiane celem zabezpieczenia roszczeń wynikłych z kontraktów handlowych.

Bank może wystawić gwarancje na zlecenie Emitenta złożone do dnia 31 maja 2020 r. Maksymalny okres ważności Produktu uzależniony jest od maksymalnej kwoty Produktu. Maksymalny okres ważności Produktu wynosi:

1) do 1 roku: a) w przypadku gwarancji przetargowych, dobrego wykonania umowy, rękojmi -na maksymalną kwotę 10 mln, b) w przypadku gwarancji zapłaty- na maksymalną kwotę 5 mln,

2) od 1 roku do 4 lat - w przypadku gwarancji przetargowych, dobrego wykonania umowy, rękojmi -na maksymalną kwotę 7 mln.

Gwarancja może być uruchomiona w walucie podstawowej: PLN oraz dodatkowej: EUR.

Prowizja gwarancyjna uzależniona jest od okresu ważności pojedynczej gwarancji. W przypadku:

1) gwarancji ważnych do 1 roku prowizja wynosi: a) 0,90 % p.a. - gwarancje przetargowe, dobrego wykonania umowy, rękojmi), b) 1 % p.a. - gwarancje zapłaty,

2) gwarancji ważnych od 1 roku do 4 lat prowizja wynosi - 1,25 % p.a. gwarancje przetargowe, dobrego wykonania umowy, rękojmi.

W przypadku niezapłacenia przez Emitenta na rzecz Banku w terminie wymagalności jakiejkolwiek kwoty należnej zgodnie z Umową lub Umową Produktową, Emitent będzie zobowiązany do zapłaty odsetek w wysokości ustawowej stopy odsetek za opóźnienie.

Pozostałe prowizje, koszty i wydatki określone są w załączniku do Umowy.

Wykonanie przez Emitenta obowiązków wobec Banku zabezpieczone będzie:

a) oświadczeniem o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 k.p.c.,

b) poręczeniem cywilnym spółki Karbon 2 sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.

Umowa może być rozwiązana w całości lub w części przez każdą ze Stron z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia, przy czym rozwiązanie Umowy nie wpływa na ważność i skuteczność Umów Produktowych.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-08-08Zofia Guzy Wiceprezes Zarządu
2019-08-08Stanisław ŚwitułaProkurent