STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

TIG: Wyniki finansowe za I półrocze 2019 r., Piątek, 9 sierpnia 2019 (12:01)

Raport bieżący nr 11/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Tech Invest Group S.A. (dalej: "Emitent?, "Spółka?, "TIG?) niniejszym przekazuje wybrane informacje finansowe Emitenta i jego grupy kapitałowej za I półrocze 2019 r. (dane jednostkowe i skonsolidowane):

- strata netto jednostkowa: -609 tys. zł,

- strata netto skonsolidowana: -688 tys. zł,

- suma bilansowa jednostkowa na dzień 30.06.2019 r.: 7,1 mln zł,

- suma bilansowa skonsolidowana na dzień 30.06.2019 r.: 6,8 mln zł.

Jednocześnie Spółka informuje, iż na dzień bilansowy:

- posiadane przez TIG akcje T-Bull S.A. i The Dust S.A. wycenione zostały według wartości rynkowej (instrumenty notowane),

- pozostałe inwestycje Emitenta zaprezentowane zostały po cenie nabycia pomniejszonej o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-08-08Jacek StrzeleckiPrezes Zarządu