STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ATL: Zbycie aktywów o znacznej wartości ? umowa warunkowa, Piątek, 9 sierpnia 2019 (12:02)

Raport bieżący nr 10/2019

Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zbycie aktywów o znacznej wartości ? umowa warunkowa

Raport bieżący nr 10/2019 z dnia 7 sierpnia 2019 roku

Rada Dyrektorów spółki Atlas Estates Limited z siedzibą w Guernsey ("Spółka?) niniejszym

zawiadamia, że w dniu 7 sierpnia 2019 r. została zawarta warunkowa umowa sprzedaży prawa

użytkowania wieczystego ("Umowa?) niezabudowanej nieruchomości położonej w Warszawie

przy ul. Grzybowskiej 59, oznaczonej jako działka nr 59/10, z obrębu o nr 60104, o obszarze

2.740,0 m kw, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy ? Mokotowa w Warszawie, X Wydział

Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą WA4M/00382291/2 ("Nieruchomość?) wraz z

powiązanymi prawami, w tym z pozwoleniem na budowę. Umowa została zawarta pomiędzy

spółką zależną od Spółki ? HPO AEP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka jawna

z siedzibą w Warszawie ("Sprzedający?) a "GGH Atlas Tower Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością? z siedzibą w Warszawie ("Kupujący?). Umowa została zawarta w

wykonaniu przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży z dnia 22 listopada 2018 r., o której

poinformowano w raporcie bieżącym nr 8/2018 z dnia 22 listopada 2018 r.

Kupujący oraz Sprzedający nie są podmiotami powiązanymi.

Cena za sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Nieruchomości wraz powiązanymi prawami

wynosi 148.000.000 złotych i będzie powiększona o VAT.

Przeniesienie prawa użytkowania wieczystego Nieruchomości wraz z prawami powiązanymi

nastąpi pod warunkiem niewykonania przez Prezydenta m. st. Warszawy ustawowego prawa

pierwokupu Nieruchomości. Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w Umowie, zawarcie

umowy przeniesienia prawa użytkowania wieczystego Nieruchomości nastąpi nie później niż

w ciągu 60 dni od dnia dzisiejszego.

Umowa została uznana za znaczącą ponieważ jej wartość przekracza 15% kapitałów własnych

Spółki.

Podstawa prawna: Artykuł 17 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I

RADY (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku

(rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE

Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i

2004/72/WE

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-08-07Mark Chasey Director
2019-08-07Guy Indig Director
2019-08-07Andrew Fox Director

Plik do pobrania