STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

CNT: Zawarcie przez spółkę zależną umowy o generalne wykonawstwo budynku nr B4 w ramach realizacji II etapu inwestycji Nowa 5 Dzielnica w Krakowie., Piątek, 9 sierpnia 2019 (12:02)

Raport bieżący nr 27/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu (dalej: "Emitent?, "Spółka?) informuje, że w dniu 7 sierpnia 2019 roku wpłynęła do Spółki informacja przekazana przez podmiot zależny tj. Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna spółka komandytowa (dalej: "Zamawiający?) o zawarciu w dniu 6 sierpnia 2019 roku z Zakładem Budowlano-Montażowy "GRIMBUD" sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu (dalej: "Wykonawca?) umowy o generalne wykonawstwo budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr B4 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, II etapu inwestycji Nowa 5 Dzielnica w Krakowie, w sposób zapewniający uzyskanie przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego ostatecznej i bezwarunkowej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie budynku będącego przedmiotem umowy (Umowa).

Z tytułu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego, które wynosi 26 193 tys. zł netto, powiększone o należny podatek VAT, w stawce zgodnej z obowiązującymi przepisami.

Wykonawca zobowiązany jest rozpocząć roboty budowlane nie później niż 17 września 2019 roku. Termin rozpoczęcia robót może ulec wydłużeniu o okres opóźnienia w przekazaniu placu budowy.

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot umowy w terminie 20 miesięcy od dnia rozpoczęcia robót, jednak nie później niż 30 kwietnia 2021 roku.

Pozostałe warunki umowy, w tym udzielone Zamawiającemu gwarancje, sposób zabezpieczenia wykonania umowy przez Wykonawcę, warunki odstąpienia od umowy, kary umowne oraz terminy płatności nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych i charakterystycznych dla tego typu umów.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-08-07Jacek TaźbirekPrezes Zarządu