STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

KGN: Zmiana szacunku wybranych danych finansowych i operacyjnych za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r. , Piątek, 9 sierpnia 2019 (12:02)

Raport bieżący nr 21/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Działając jako osoby uprawnione do reprezentowania Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. (dalej: "Jednostka Dominująca?, "Spółka?), w nawiązaniu do Raportu bieżącego 20/2019, przekazujemy do publicznej wiadomości zaktualizowany na dzień 7 sierpnia 2019 r. szacunkowy skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r.

Szacunkowy skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej wynosi około 51,6 mln złotych (czyli 3,46 złotych na akcję) i jest niższy łącznie o 98,1 mln złotych w porównaniu do skonsolidowanego zysku netto przypadającego akcjonariuszom Jednostki Dominującej opublikowanego 31 lipca 2019 r. w wartości 149,7 mln złotych (czyli 10,05 złotych na akcję).

Zmiana szacunku skonsolidowanego zysku netto przypadającego akcjonariuszom Jednostki Dominującej wynika:

1. ze zmiany wyceny darmowych uprawnień do emisji CO2 w okresie sprawozdawczym (spadek wyniku o 87,1 mln złotych).

W związku z brakiem możliwości zastosowania wyceny do wartości rynkowej (zgodnie z MSR 2) nieodpłatnie otrzymanych w kwietniu 2019 r. uprawnień do emisji CO2, które zostały przeznaczone do sprzedaży (wartość rynkowa na dzień 30 czerwca 2019 r. 108,5 mln złotych), zastosowano wycenę w wartości zakupu, tj. "0? złotych.

Wynik na sprzedaży powyższych uprawnień zostanie ujęty w sprawozdaniu z całkowitych dochodów w 2020 roku, w dacie realizacji transakcji.

2. z korekty ujawnienia niedoszacowania podatku odroczonego z tytułu KDT w pozycji podatek dochodowy w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów za I półrocze 2019 r. (spadek wyniku o 11,0 mln złotych).

Pozostałe wstępne szacunki opublikowane w dniu 31 lipca 2019 r. nie uległy zmianie:

? sprzedaż energii elektrycznej po 6 miesiącach 2019 roku wyniosła 1 297 GWh (w tym Jednostka Dominująca 630 GWh),

? sprzedaż ciepła po 6 miesiącach 2019 roku wyniosła 6 167 TJ (w tym Jednostka Dominująca 5 467 TJ),

? skonsolidowany wynik na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBITDA) po 6 miesiącach 2019 roku wyniósł około 134,6 mln złotych,

? skonsolidowane przepływy pieniężne netto po 6 miesiącach wyniosły około 180,5 mln złotych,

? nakłady inwestycyjne wyniosły około 34,3 mln złotych.

Spółka zastrzega, że prezentowane powyżej wartości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wartości zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie za I półrocze 2019 r., którego publikację zaplanowano na 12 sierpnia 2019 r.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-08-07Paweł StrączyńskiWiceprezes Zarządu
2019-08-07Małgorzata GołdynProkurent