STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

DCR: Dane finansowe przedkładające się bezpośrednio na sytuację finansową i wyniki Grupy Kapitałowej Emitenta., Piątek, 9 sierpnia 2019 (13:09)

Raport bieżący nr 86/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej (zwanej dalej także "Emitentem?) podaje do publicznej wiadomości wstępne skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej DECORA S.A za 1 półrocze 2019 roku:

Przychody ze sprzedaży ? 151,5 mln PLN wobec 133,3 mln PLN w 1 półroczu 2018 roku, co stanowi wzrost o 18,2 mln PLN, tj. o 14%;

Zysk operacyjny -EBIT - 18,0 mln PLN wobec 9,5 mln PLN w 1 półroczu 2018 roku, co stanowi wzrost o 8,5 mln PLN, tj. o 90%;

Zysk netto ? 14,3 mln PLN wobec 12,1 mln PLN w 1 półroczu 2018 roku, co stanowi wzrost o 2,2 mln PLN, tj. o 18%.

Zarząd Emitenta zaznacza, że ostateczne wyniki zostaną przedstawione w skróconym skonsolidowanym raporcie okresowym za 1 półroczu 2019 rok, które Emitent zamierza opublikować 23 sierpnia 2019 roku zgodnie z komunikatem zawartym w raporcie bieżącym 03/2019.

Jednocześnie w związku z przyjęciem przez Emitenta Indywidualnych Standardów Raportowania opublikowanych raportem bieżącym numer 39/2016 w dniu 1 lipca 2016 roku, Zarząd Spółki informuje, że szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania sprawozdania finansowego za 1 półrocze 2019 roku wykazały wydarzenia będące danymi finansowymi, których zaistnienie przekłada się bezpośrednio na sytuację finansową i wyniki Grupy Kapitałowej Emitenta określone w Części I, Rozdział II pkt. 9 Indywidualnych Standardów Raportowania.

Celem wykazania istotności w/w danych Emitent przyjął skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za II kwartał 2019 roku (dalej jako "Bieżący okres sprawozdawczy?) w porównaniu ze skonsolidowanymi danymi finansowymi Grupy Kapitałowej Emitenta za II kwartał 2018 roku (dalej jako "Porównywalny okres sprawozdawczy?).

W Bieżącym okresie sprawozdawczym szacuje się, że nastąpi zwiększenie kwotowe skonsolidowanego wyniku brutto ze sprzedaży w stosunku do Porównywalnego okresu sprawozdawczego o 5,0 mln PLN, tj. o 23%.

Wartość kwotowa skonsolidowanego wyniku brutto ze sprzedaży w Bieżącym okresie sprawozdawczym wynosi 27,0 mln PLN a w Porównywalnym okresie sprawozdawczym wyniosła 22,0 mln PLN. Zmiana wynika ze wzrostu przychodów ze sprzedaży i struktury sprzedaży.

W Bieżącym okresie sprawozdawczym szacuje się, że nastąpi zwiększenie skonsolidowanego EBITDA w stosunku do Porównywalnego okresu sprawozdawczego o 5,1 mln PLN, tj. o 76%.

Wartość skonsolidowanego EBITDA w Bieżącym okresie sprawozdawczym wynosi 11,8 mln PLN a w Porównywalnym okresie sprawozdawczym wyniosła 6,7 mln PLN. Zmiana wynika ze wzrostu kwotowego skonsolidowanego wyniku EBIT w Bieżącym okresie sprawozdawczym oraz wpływu MSSF 16 na amortyzację w kwocie 0,75 mln PLN.

W Bieżącym okresie sprawozdawczym szacuje się, że nastąpi zwiększenie skonsolidowanego wyniku netto w stosunku do Porównywalnego okresu sprawozdawczego o 2,1 mln PLN, tj. o 43%.

Wartość skonsolidowanego wyniku netto w Bieżącym okresie sprawozdawczym wynosi 7,0 mln PLN a w Porównywalnym okresie sprawozdawczym wyniosła 4,9 mln PLN. Zmiana wynika przede wszystkim ze wzrostu kwotowego skonsolidowanego wyniku brutto ze sprzedaży.

Zarząd Emitenta zastrzega, że powyższe wyniki finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania skonsolidowanego skróconego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DECORA S.A za 1 półrocze 2019 roku. Wyniki opublikowane w raporcie za 1 półrocze 2019 roku mogą więc odbiegać od opublikowanych w niniejszym raporcie bieżącym wyników szacunkowych.

Powyższe informacje zostały uznane przez Zarząd Emitenta za spełniające przesłanki Art. 17 ust. 1 MAR jako określone w sposób precyzyjny informacje mające charakter cenotwórczy.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-08-09Artur HibnerCzłonek Zarządu- Dyrektor Finansowy