STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

BRS: Rozliczenie przymusowego wykupu akcji spółki Impexmetal S.A., Piątek, 9 sierpnia 2019 (14:48)

Raport bieżący nr 44/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Boryszew Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 43/2019 z dnia 6 sierpnia 2019 roku, informuje, że w dniu 9 sierpnia 2019 roku powziął informację o rozliczeniu przymusowego wykupu akcji Impexmetal Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Impexmetal?) należących do wszystkich pozostałych akcjonariuszy Impexmetal niebędących stroną porozumienia akcjonariuszy, w skład którego wchodzą, oprócz Spółki, następujące podmioty: Impexmetal Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz SPV Boryszew 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ("Porozumienie Akcjonariuszy?) ("Przymusowy Wykup?).

Przedmiotem Przymusowego Wykupu były wszystkie akcje Impexmetal należące do wszystkich pozostałych akcjonariuszy Impexmetal niebędących stroną Porozumienia Akcjonariuszy, tj. 10.700.617 (dziesięć milionów siedemset tysięcy sześćset siedemnaście) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,40 PLN (czterdzieści groszy) każda akcja, stanowiących, po zaokrągleniu, 5,63% udziału w kapitale zakładowym Impexmetal oraz uprawniających łącznie ich posiadaczy do wykonywania 10.700.617 (dziesięć milionów siedemset tysięcy sześćset siedemnaście) głosów na Walnym Zgromadzeniu Impexmetal, co stanowi, po zaokrągleniu, 5,63% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Impexmetal.

Akcje objęte żądaniem przymusowego wykupu zostały nabyte przez Impexmetal i Spółkę, w tym:

1) Impexmetal S.A. nabyła 10.480.617 akcji zwykłych na okaziciela,

2) Spółka nabyła 220.000 akcji zwykłych na okaziciela.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-08-09 Piotr Lisiecki Prezes Zarządu