STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

LRQ: Rejestracja akcji serii G Emitenta w KDPW oraz dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii G Emitenta, Piątek, 9 sierpnia 2019 (16:21)

Raport bieżący nr 19/2019

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o podjęciu w dniu 8 sierpnia 2019 r. przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW") uchwały Nr 792/2019 ("Uchwała?), w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki, w której stwierdził, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczone są następujące akcje zwykłe na okaziciela Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda:

? 23.333 (dwadzieścia trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcje serii G.

Ponadto na podstawie § 36, § 37, § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy w zw. z § 3a ust. 1, 2 i 3 Regulaminu Giełdy Zarząd Giełdy postanowił wprowadzić z dniem 13 sierpnia 2019 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje Spółki wskazane powyżej, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 13 sierpnia 2019 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLCAMMD00032?.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w dniu dzisiejszym wydany został przez Dział Operacyjny Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") komunikat informujący o tym, że w dniu 13 sierpnia 2019 r. nastąpi rejestracja w KDPW ? 23.333 akcji serii G Emitenta oznaczonych kodem "PLCAMMD00032?, zgodnie z oświadczeniem KDPW Nr 545/2019.

Tym samym Zarząd informuje, że spełnił się warunek przewidziany w Uchwale dotyczący rejestracji w KDPW, w dniu 13 sierpnia 2019 r. - 23.333 akcji serii G Emitenta oznaczonych kodem "PLCAMMD00032?.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 17 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-08-09Krzysztof PrzybyłowskiPrezes ZarząduKrzysztof Przybyłowski
2019-08-09Anna Krawczyńska-NowakCzłonek ZarząduAnna Krawczyńska-Nowak
2019-08-09Małgorzata DzięciołCzłonek ZarząduMałgorzata Dzięcioł