STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

KGN: Raport półroczny ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA SA Skonsolidowany raport półroczny PSr , Poniedziałek, 12 sierpnia 2019 (17:15)

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2019półrocze /2018półrocze / 2019półrocze /2018
Wybrane dane ze skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres 01.01.2019-30.06.2019 i 01.01.2018-30.06.2018 (dane przekształcone)
Przychody ze sprzedaży 580 874 519 995 136 612 122 655
Koszt własny sprzedaży(486 949)(415 333)(114 522)(97 967)
Koszty z tytułu rekompensat KDT(15 002)(83 672)(3 528)(19 736)
Zysk na działalności operacyjnej 65 098 19 596 15 310 4 622
Zysk przed opodatkowaniem 65 328 21 520 15 364 5 076
Zysk netto 51 851 14 508 12 194 3 422
Zysk netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej 51 572 15 092 12 128 3 560
Zysk netto przypisany akcjonariuszom niekontrolującym 279(584) 66(138)
Jednostki Dominującej na 1 akcję (w PLN/EUR)" 3,46 1,01 0,81 0,24
Inne całkowite dochody netto(256)- (60)-
Całkowite dochody ogółem 51 595 14 508 12 134 3 422
Wybrane dane ze skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres 01.01.2019-30.06.2019 i 01.01.2018-30.06.2018
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 254 411 170 896 59 833 40 310
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(60 423)(49 440)(14 210)(11 662)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(13 458)(12 377)(3 165)(2 919)
Wybrane dane ze skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 30.06.2019 i 31.12.2018 (dane przekształcone)
Aktywa trwałe 1 772 277 1 746 938 413 311 406 265
Aktywa obrotowe 723 734 649 506 168 781 151 048
Aktywa razem 2 496 011 2 396 444 582 092 557 313
Zobowiązania długoterminowe 739 815 666 630 172 531 155 030
Zobowiązania krótkoterminowe 226 886 252 098 52 912 58 628
Kapitał własny akcjonariuszy Jednostki Dominującej 1 525 756 1 474 441 355 820 342 893
Kapitał własny akcjonariuszy niekontrolujących 3 554 3 275 829 762
Kapitał własny razem 1 529 310 1 477 716 356 649 343 655
Liczba akcji (w tys. szt.) 14 900 14 900 14 900 14 900
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 102,64 99,18 23,94 23,06
Wybrane dane ze skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres 01.01.2019-30.06.2019 i 01.01.2018-30.06.2018
Przychody ze sprzedaży 373 426 322 007 87 824 75 954
Koszt własny sprzedaży(320 930)(258 453)(75 477)(60 963)
Zysk na działalności operacyjnej 42 489 62 346 9 993 14 706
Zysk przed opodatkowaniem 42 341 88 327 9 958 20 834
Zysk netto 34 118 75 867 8 024 17 895
Inne całkowite dochody netto(256)- (60)-
Całkowite dochody ogółem 33 862 75 867 7 964 17 895
Wybrane dane ze skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres 01.01.2019-30.06.2019 i 01.01.2018-30.06.2018
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 157 383 140 921 37 014 33 240
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(47 873)(33 516)(11 259)(7 906)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(13 339)(13 162)(3 137)(3 105)
Wybrane dane ze skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowejna dzień 30.06.2019 i 31.12.2018
Aktywa trwałe 1 425 381 1 406 223 332 411 327 029
Aktywa obrotowe 375 765 331 860 87 632 77 177
Aktywa razem 1 801 146 1 738 083 420 043 404 206
Zobowiązania długoterminowe 206 349 153 191 48 122 35 626
Zobowiązania krótkoterminowe 151 125 175 082 35 244 40 717
Kapitał własny 1 443 672 1 409 810 336 677 327 863
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Plik do pobrania