STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

BRS: Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Spółki, Poniedziałek, 12 sierpnia 2019 (21:21)

Raport bieżący nr 45/2019

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka?) informuje, iż w dniu 12 sierpnia 2019 roku powziął informację o dokonaniu w dniu 12 sierpnia 2019 roku przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, wpisu zmiany Statutu Spółki na podstawie uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 25 czerwca 2019 roku,

w ten sposób, że:

1) skreśla się § 6a,

2) w § 13 dotychczasowy ust. 10 oznacza się jako ust. 9,

3) w § 13 dodaje się ust. 10 o treści: "Nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości albo prawa użytkowania wieczystego.?,

4) skreśla się § 17,

5) dotychczasowy § 18 oznacza się jako § 17.

Tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający ww. zmiany, stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Szczegółowa podstawa prawna: § 6 w zw. § 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-08-12Piotr LisieckiPrezes Zarządu

Plik do pobrania