STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

BOS: Raport półroczny BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA Skonsolidowany raport półroczny PSr , Wtorek, 13 sierpnia 2019 (07:09)

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. w tys. EUR
półrocze / 2019półrocze /2018półrocze / 2019półrocze /2018
dane śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy BOŚ S.A.
Przychody z tytułu odsetek i o podobnym charakterze313 979315 07973 22374 320
Przychody z tytułu opłat i prowizji70 58970 19916 46216 558
Wynik na instrumentach finansowych wycenianych wg wartości godziwej przez wynik finansowy ( w tym należności od klientów)18 88843 9884 40510 376
Wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych5911 644138388
Zysk brutto62 97443 98114 68610 374
Zysk netto przypadający na udziałowców jednostki dominującej44 11934 17910 2898 062
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej196 1111 219 23745 735287 590
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej18 031-14 3154 205-3 377
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-8 688-728 667-2 026-171 876
Przepływy pieniężne netto, razem205 454476 25547 914112 338
Zysk na jedną akcję zwykłą0,470,540,110,13
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą 0,470,540,110,13
wiersz XIII - XIX kolumna 1 stan na dzień 30-06-2019 kolumna 2 stan na dzień 31-12-2018 kolumna 3 stan na dzień 30-06-2019 kolumna 4 stan na dzień 31-12-2018
Aktywa razem18 478 93718 251 0254 345 9404 244 424
Zobowiązania wobec Banku Centralnego oraz innych banków551 783571 784129 770132 973
Zobowiązania wobec klientów14 857 99114 799 1093 494 3533 441 653
Kapitał własny przypadający na udziałowców jednostki dominującej2 172 5662 137 566510 952497 108
Kapitał podstawowy1 461 0361 461 036343 611339 776
Liczba akcji92 947 67192 947 671
Współczynnik kapitałowy17,9217,95
dane śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego BOŚ S.A.
Przychody z tytułu odsetek i o podobnym charakterze314 157314 46473 26474 175
Przychody z tytułu opłat i prowizji39 35237 3659 1778 814
Wynik na instrumentach finansowych wycenianych wg wartości godziwej przez wynik finansowy ( w tym należności od klientów)4 18027 6629756 525
Wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych5911 644138388
Zysk brutto60 08239 47314 0129 311
Zysk netto42 36428 1829 8806 647
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej221 9801 217 59851 768287 203
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-4 537-10 867-1 058-2 563
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-8 688-728 667-2 026-171 876
Przepływy pieniężne netto, razem208 755478 06448 684112 764
Zysk na jedną akcję zwykłą0,460,450,110,11
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą 0,460,450,110,11
wiersz XXXII - XXXVIII kolumna 1 stan na dzień 30-06-2019 kolumna 2 stan na dzień 31-12-2018 kolumna 3 stan na dzień 30-06-2019 kolumna 4 stan na dzień 31-12-2018
Aktywa razem18 335 24818 082 0434 312 1474 205 126
Zobowiązania wobec Banku Centralnego oraz innych banków551 783571 784129 770132 973
Zobowiązania wobec klientów14 872 48514 809 3213 497 7623 444 028
Kapitał własny przypadający na udziałowców jednostki dominującej2 109 2512 076 006496 061482 792
Kapitał podstawowy1 460 3641 460 364343 453339 620
Liczba akcji92 947 67192 947 671
Współczynnik kapitałowy18,0318,03
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Plik do pobrania