STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

CNT: Aktualizacja informacji nt. realizacji kontraktu budowlanego., Wtorek, 13 sierpnia 2019 (11:36)

Raport bieżący nr 28/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 63/2018 Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu (dalej "Spółka?, "Emitent?) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 13 sierpnia 2019 roku wpłynął do Spółki podpisany przez Syndyka Masy Upadłości MAXER S.A. w upadłości ("Wykonawca) Aneks nr 1/2019 z dnia 31 lipca 2019 roku ("Aneks?) do umowy dotyczącej wykonania projektu budowlanego "Budowa stopnia wodnego Malczyce na rzece Odrze" ("Umowa?) zawarty z Konsorcjum firm w składzie: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu ? Lider Konsorcjum i ETP S.A. z siedzibą w Katowicach ? Partner Konsorcjum (dalej łącznie zwani: "Generalnym Podwykonawcą? lub "Konsorcjum?), który:

? wydłużył termin zakończenia przedmiotu Umowy do dnia 31 grudnia 2019 roku,

? zwiększył dotychczasową wartość Umowy o kwotę 8 504 tys. PLN netto, stanowiącą wynagrodzenie ryczałtowe Konsorcjum.

Udział Emitenta w pracach realizowanych przez Konsorcjum jest zbliżony do zakresu prac Partnera Konsorcjum.

Na podstawie Aneksu Generalny Podwykonawca wykona w 2019 roku dodatkowe roboty związane z przywróceniem i utrzymaniem należytej sprawności technicznej i walorów techniczno-użytkowych robót i obiektów wykonanych przed podpisaniem aneksu z dnia 19 lipca 2017 roku, które zostały określone w załączniku do Aneksu.

Wszelkie inne czynności przywracające należytą sprawność techniczną i walory techniczno-użytkowe przedmiotu Umowy pozwalające Generalnemu Podwykonawcy na udzielenie gwarancji zgodnie z warunkami Umowy, wykraczające poza uzgodniony Aneksem zakres, wymagają uregulowania odrębnym aneksem.

Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-08-13Jacek TaźbirekPrezes Zarządu