STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

INK: Zawarcie znaczącej umowy, Wtorek, 13 sierpnia 2019 (14:27)

Raport bieżący nr 21/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Instal Kraków S.A. (dalej "Spółka?) informuje, że w dniu 13.08.2019 roku podpisał z Gminą Lubliniec z siedzibą w Lublińcu (dalej "Zamawiający") Umowę na wykonanie inwestycji pn. "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lublińcu z uwzględnieniem rozbudowy części osadowej".

Wartość Umowy wynosi 49,4 mln zł brutto, natomiast termin zakończenia realizacji inwestycji określony został na dzień 31.12.2021 roku.

Zgodnie z zapisami umowy Zamawiający może dochodzić od Spółki kar umownych m. in. w przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu Umowy lub przejęcia placu budowy (0,02% wynagrodzenia za dzień), za opóźnienie w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji (0,02% wynagrodzenia za dzień), za opóźnienie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom (0,1% niezapłaconej należności za dzień opóźnienia), odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zawinionych przez Spółkę (10% wynagrodzenia). Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Spółce kary umownej z tytułu odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia.

Strony zastrzegają sobie prawo do domagania się odszkodowania uzupełniającego, na zasadach ogólnych.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-08-13Rafał RajtarCzłonek Zarządu
2019-08-13Rafał MarkiewiczCzłonek Zarządu