STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

BRA: Wydanie akcji serii L Spółki BRASTER w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, Wtorek, 13 sierpnia (20:15)

Raport bieżący nr 55/2019

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd BRASTER S.A. (dalej: "Spółka") informuje, iż w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 54/2019 powziął informację, iż w dniu 13 sierpnia 2019 r. doszło do zapisania 285.714 akcji serii L na rachunku papierów wartościowych obligatariusza obligacji serii B1 zamiennych na akcje serii L (dalej: "Obligatariusz?). Zapisanie zdematerializowanych akcji spółki publicznej na rachunku papierów wartościowych stanowi odpowiednik wydania dokumentów akcji w rozumieniu art. 451 §2 kodeksu spółek handlowych.

Kapitał zakładowy po wydaniu w/w akcji serii L i zapisaniu akcji na rachunku papierów wartościowych Obligatariusza został podwyższony i wynosi 986.963,60 zł oraz dzieli się na 9.869.636 akcje o wartości nominalnej 0,10 PLN każda, dających łącznie 9.869.636 głosów na walnym zgromadzeniu. Objęte akcje serii L stanowią łącznie 2,89% kapitału zakładowego oraz 2,89% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki

Struktura kapitału zakładowego po wydaniu w/w akcji serii L wygląda następująco:

- 1.425.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A 

- 1.047.291 akcji zwykłych na okaziciela serii B

- 30.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C

- 60.549 zwykłych akcji na okaziciela serii D

- 500.000 zwykłych akcji na okaziciela serii E

- 2.600.000 zwykłych akcji na okaziciela serii F

- 505.734 akcje zwykłe na okaziciela serii H

- 3.000.000 akcje zwykłe na okaziciela serii I 

- 701.062 akcji zwykłych na okaziciela serii L.

Wysokość warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego po wydaniu w/w akcji serii L wynosi 1.763.608,80 zł

.

W terminie przewidzianym przepisami kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki złoży do Sądu rejestrowego wykaz objętych akcji, celem uaktualnienia wpisu kapitału zakładowego wraz z wnioskiem o ujawnienie zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki.

Podstawa prawna: § 5 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-08-13Henryk JaremekWiceprezes Zarządu
2019-08-13Agnieszka ByszekCzłonek Zarządu