STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

LBT: Wstępne szacunkowe wybrane wyniki finansowe LIBET S.A. / grupy kapitałowej i LIBET S.A. za pierwsze półrocze 2019 roku., Wtorek, 20 sierpnia 2019 (09:03)

Raport bieżący nr 19/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd LIBET S.A z/s we Wrocławiu (dalej "Spółka?) działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR przekazuje do publicznej wiadomości wstępne, wybrane, szacunkowe jednostkowe i skonsolidowane dane dot. wyników finansowych Spółki i grupy kapitałowej Spółki za pierwsze półrocze 2019 roku:

dane jednostkowe dot. Spółki (według ustawy z 20/09/1994 o rachunkowości):

przychody: PLN 81,9 mln

EBITDA: PLN 29,0 mln

wynik netto: PLN 22,9 mln

dane skonsolidowane do. grupy kapitałowej Spółki (według MSR/MSSF):

przychody: PLN 82,9 mln

EBITDA: PLN 30,7 mln

wynik netto: PLN 17,9 mln

Przedstawione powyżej wielkości stanowią wstępne szacunki uzyskane w procesie przygotowywania i weryfikacji półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej LIBET S.A. za pierwsze półrocze 2019 roku, półrocznego skróconego sprawozdanie finansowe Spółki za ten sam okres i mogą ulec zmianie.

Zarząd Spółki wskazuje, iż: (i) uznał informację o ww. wybranych danych dot. wyników finansowych za istotną, gdyż poziom tych wyników za pierwsze półrocze 2019 roku, jest istotnie inny względem wyników finansowych osiąganych przez Spółkę jak i grupę kapitałową Spółki w analogicznych okresach lat poprzednich jak i względem wyników rocznych Spółki i grupy kapitałowej Spółki za rok 2018, przy czym jednocześnie wskazuje, iż znaczący wpływ na wielkość EBITDA w pierwszym półroczu 2019 roku, miały istotne zdarzenia o charakterze jednorazowym dot. zbycia niektórych aktywów Spółki w kwocie 15,6 mln PLN, o których Spółka informowała raportami bieżącymi numer 1/2019 (z 25/01/2019) oraz 5/2019 (z 01/03/2019), (ii) ww. sprawozdania finansowe, w tym objęte nimi ujawnione powyżej wstępne, wybrane, szacunkowe dane dot. wyników finansowych, w zgodzie ze stosownymi przepisami prawa podlegają przeglądowi przez firmę audytorską; przegląd ten nie został na dzień opublikowania niniejszego raportu ukończony.

Publikacja skonsolidowanego półrocznego raportu okresowego grupy kapitałowej LIBET S.A. za pierwsze półrocze 2019 roku obejmującego ww. półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej LIBET S.A., półroczne skrócone sprawozdanie finansowe Spółki jak i raporty firmy audytorskiej z przeglądów ww. sprawozdań, nastąpi 30 września 2019 roku.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-08-20Thomas LehmannPrezes ZarząduThomas Lehmann
2019-08-20Ireneusz Gronostaj Członek Zarządu Ireneusz Gronostaj