STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

DBC: Aktualizacja informacji w sprawie powództwa akcjonariusza o ustalenie nieistnienia, ewentualnie stwierdzenie nieważności uchwał podjętych przez ZWZ Spółki z dnia 14 czerwca 2018 r., Środa, 21 sierpnia 2019 (16:57)

Raport bieżący nr 24/2019

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. (dalej: "Spółka?) w nawiązaniu do raportów bieżących nr 18/2018 z dnia 3 marca 2018 r., nr 32/2018 z dnia 7 grudnia 2018 r. oraz 15/2019 z dnia 17 czerwca 2019 r. informuje, że Spółka powzięła informację o wydaniu przez Sąd Apelacyjny w Rzeszowie I Wydział Cywilny postanowienia o umorzeniu postępowania apelacyjnego wszczętego na podstawie apelacji akcjonariusza Anastasia van Kannel od wyroku Sądu Okręgowego w Rzeszowie oddalającego w całości powództwo akcjonariusza Anastasia van Kannel o ustalenie nieistnienia, ewentualnie stwierdzenie nieważności uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 14 czerwca 2018 r. Postanowienie o umorzeniu postępowania apelacyjnego jest wynikiem cofnięcia apelacji przez powódkę.

W rezultacie umorzenia postępowania apelacyjnego wyrok Sądu Okręgowego w Rzeszowie oddalający powództwo w całości stał się prawomocny.

Sprawa, w której wniesiono apelację, dotyczyła następujących uchwał:

- uchwały nr 6 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017;

- uchwały nr 9 w sprawie podziału zysku za rok 2017;

- uchwały nr 25 w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Leszka Cichockiego;

- uchwały nr 26 w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Dominikusa Golsong;

- uchwały nr 28 w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Renaty Kowalskiej-Anders;

- uchwały nr 29 w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Macieja Mataczyńskiego;

- uchwały nr 30 w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Jacka Pryczka;

- uchwały nr 31 w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Łukasza Rędziniaka.

Zarząd informuje, że numery uchwał i opis ich przedmiotu zostały podane powyżej zgodnie z treścią petitum powództwa.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-08-21Leszek Szafran Prezes Zarządu, Dyrektor ds. Sprzedaży
2019-08-21Michał MędrekCzłonek Zarządu, Dyrektor ds. Logistyki