STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

XTB: Raport półroczny X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA Skonsolidowany raport półroczny PSr , Czwartek, 22 sierpnia 2019 (00:09)

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2019półrocze / 2018półrocze / 2019półrocze / 2018
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów:01.01-30.06.201901.01-30.06.201801.01-30.06.201901.01-30.06.2018
Przychody z działalności operacyjnej88 781197 93720 70546 689
Zysk z działalności operacyjnej5 193115 1441 21127 160
Zysk przed opodatkowaniem7 113122 0071 65928 779
Zysk netto5 156100 4021 20223 683
Zysk netto i rozwodniony zysk netto na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN/EUR na akcję)0,040,860,010,20
Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych:01.01-30.06.201901.01-30.06.201801.01-30.06.201901.01-30.06.2018
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej(9 141)129 647(2 132)30 581
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(1 776)(303)(414)(71)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej(22 260)(47)(5 191)(11)
Zwiększenie/(Zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów(33 177)129 297(7 737)30 498
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej:30.06.201931.12.201830.06.201931.12.2018
Aktywa razem1 027 568970 074241 667225 599
Zobowiązania razem589 716514 918138 691119 748
Kapitał podstawowy5 8695 8691 3801 365
Kapitał własny437 852455 156102 976105 850
Liczba akcji (w szt.)117 383 635117 383 635117 383 635117 383 635
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN/EUR na akcję)3,733,880,880,90
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów:01.01-30.06.201901.01-30.06.201801.01-30.06.201901.01-30.06.2018
Przychody z działalności operacyjnej75 400189 24517 58444 639
Zysk z działalności operacyjnej5 655117 5281 31927 722
Zysk przed opodatkowaniem3 655118 21585227 884
Zysk netto2 23494 56752122 306
Zysk netto i rozwodniony zysk netto na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN/EUR na akcję)0,020,810,000,19
Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych:01.01-30.06.201901.01-30.06.201801.01-30.06.201901.01-30.06.2018
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej1 459127 49634030 073
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(1 526)(1 546)(356)(365)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej(21 751)(47)(5 073)(11)
Zwiększenie/(Zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów(21 818)125 903(5 088)29 698
Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej30.06.201931.12.201830.06.201931.12.2018
Aktywa razem977 311927 960229 847215 805
Zobowiązania razem532 061464 750125 132108 081
Kapitał podstawowy5 8695 8691 3801 365
Kapitał własny445 250463 210104 715107 723
Liczba akcji (w szt.)117 383 635117 383 635117 383 635117 383 635
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN/EUR na akcję)3,793,950,890,92
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Plik do pobrania