STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

RLP: Raport półroczny RELPOL SA Skonsolidowany raport półroczny PSr , Czwartek, 22 sierpnia 2019 (07:33)

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2019półrocze /2018półrocze / 2019półrocze /2018
DANE ZE SPRAWOZDANIA SKONDOLIDOWANEGO
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów67 01467 82415 62815 998
Zysk (strata) z działalności operacyjnej4 5095 3491 0521 262
Zysk (strata) brutto4 2955 8361 0021 377
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jedn. dominującej3 3234 2747751 008
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej6 1686 4941 5322 741
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(4 364)(2 982)(703)(1 764)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(1 127)(2 186)(516)(1 015)
Przepływy pieniężne netto razem6771 326313(38)
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJStan na 30.06.2019Stan na 30.06.2018Stan na 30.06.2019Stan na 30.06.2018
Aktywa razem109 814102 98525 82623 612
Zobowiązania długoterminowe4 1493 746976859
Zobowiązania krótkoterminowe24 87822 4845 8515 155
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jedn. dominującej79 44275 45818 68317 301
Kapitał zakładowy48 04648 04611 30011 016
POZOSTAŁE
Liczba akcji9 609 1939 609 1939 609 1939 609 193
Zysk zannualizowany (strata) na 1 akcję zwykłą dla akcjonariuszy jedn. dominującej (w zł / EUR)0,860,720,200,17
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą dla akcjonariuszy jedn. dominującej (w zł / EUR)0,350,440,080,10
Wartość księgowa na 1 akcję przypadającą akcjonariuszom jedn. dominującej (w zł / EUR)8,277,851,941,80
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)0,420,400,100,09
DANE ZE SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów62 37063 10214 54514 884
Zysk (strata) z działalności operacyjnej4 0275 3139391 253
Zysk (strata) brutto4 1625 9009711 392
Zysk (strata) netto3 3114 5737721 079
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWOW PIENIĘŻNYCH
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej5 1685 0801 2051 198
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(4 192)(2 889)(978)(681)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(1 008)(2 080)(235)(491)
Przepływy pieniężne netto, razem(32)111(7)26
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJStan na 30.06.2019Stan na 30.06.2018Stan na 30.06.2019Stan na 30.06.2018
Aktywa razem103 46097 10824 33222 264
Zobowiązania długoterminowe4 1363 789973869
Zobowiązania krótkoterminowe 22 54020 1805 3014 627
Kapitał własny76 78473 13918 05816 769
Kapitał zakładowy48 04648 04611 30011 016
POZOSTAŁE
Liczba akcji9 609 1939 609 1939 609 1939 609 193
Zysk zannualizowany (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,810,780,180,18
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,340,480,080,11
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)7,997,611,881,74
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)0,420,400,100,09
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Plik do pobrania