STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

DCR: Raport półroczny DECORA SA Skonsolidowany raport półroczny PSr , Piątek, 23 sierpnia 2019 (07:27)

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2019półrocze /2018półrocze / 2019półrocze /2018
Skonsolidowane dane:
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów151 479133 33835 32631 451
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży53 48042 60512 47210 050
Zysk (strata) ze sprzedaży18 15010 2664 2332 421
Zysk (strata) z działalności operacyjnej17 9909 4874 1952 238
EBITDA23 42112 8515 4623 031
Zysk (strata) brutto 17 19911 3164 0112 669
Zysk (strata) netto14 27912 0853 3302 851
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej1 9703 473459819
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(5 104)(4 620)(1 190)(1 090)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej6 3916231 490147
Przepływy pieniężne netto ? razem3 257(524)759(124)
Aktywa / Pasywa razem224 777209 31352 86447 990
Aktywa trwałe100 31694 02123 59321 557
Aktywa obrotowe124 462115 29229 27126 433
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom emitenta133 227130 96431 33330 027
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania91 55178 34921 53117 963
Zobowiązania długoterminowe5 6227981 322183
Zobowiązania krótkoterminowe85 92977 55120 20917 781
Liczba akcji10 547 06310 547 063*10 547 06310 547 063*
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR )1,351,150,320,27
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR )12,6312,422,972,85
Jednostkowe dane:
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów145 377126 43333 90329 823
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży48 62938 67311 3419 122
Zysk (strata) ze sprzedaży15 2229 0183 5502 127
Zysk (strata) z działalności operacyjnej14 9458 2583 4851 948
EBITDA20 25811 2824 7242 661
Zysk (strata) brutto 14 24810 1183 3232 387
Zysk (strata) netto 11 63311 1722 7132 635
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej1 506722351170
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(3 548)722(827)170
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej5 4996311 282149
Przepływy pieniężne netto ? razem3 4572 074806489
Aktywa / Pasywa razem205 274186 47648 27742 754
Aktywa trwałe93 21180 30021 92218 411
Aktywa obrotowe112 064106 17526 35524 343
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom emitenta107 654109 06225 31825 005
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania97 62177 41422 95917 749
Zobowiązania długoterminowe11 1107982 613183
Zobowiązania krótkoterminowe86 51176 61620 34617 566
Liczba akcji10 547 06310 547 063*10 547 06310 547 063*
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR )1,101,060,260,25
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR )10,2110,342,402,37
Dane ze skonsolidowanego bilansu na 31.12.2018:
Aktywa / Pasywa razem193 55645 013
Aktywa trwałe91 55021 291
Aktywa obrotowe102 00623 722
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom emitenta129 21230 049
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania64 34414 964
Zobowiązania długoterminowe1 126262
Zobowiązania krótkoterminowe63 21914 702
Liczba akcji10 547 063*10 547 063*
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR )1,900,44
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR )12,252,85
Dane z jednostkowego bilansu na 31.12.2018:
Aktywa / Pasywa razem170 19239 580
Aktywa trwałe77 77718 088
Aktywa obrotowe92 41521 492
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom emitenta106 56824 783
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania63 62414 796
Zobowiązania długoterminowe1 126262
Zobowiązania krótkoterminowe62 49814 534
Liczba akcji10 547 063*10 547 063*
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR )1,680,39
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR )10,102,35
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Plik do pobrania