STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

LVC: LIVECHAT SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 1/2019, Środa, 28 sierpnia 2019 (19:42)

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do
Przychody netto ze sprzedaży30 17725 5157 0285 933
Zysk z działalności operacyjnej18 19917 6164 2394 096
Zysk brutto18 22517 6654 2454 108
Zysk netto14 71414 2263 4273 308
Przepływy pienięzne netto z działalności operacyjnej13 75614 6823 2043 414
Przepływy pienięzne netto z dzialalnosci inwestycyjnej-2 665-1 485-621-345
Przepływy pienięzne netto z działalności finansowej0000
Przepływy pieniężne netto, razem11 09113 1972 5833 069
Aktywa razem75 18263 69017 48014 603
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania6 0044 2271 396969
Zobowiązania długoterminowe0000
Zobowiązania krótkoterminowe6 0044 2271 396969
Zysk na jedną akcję (w zł/euro)0,570,550,130,13
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/euro)2,692,310,620,53
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Plik do pobrania