STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PJP: Raport półroczny PROJPRZEM MAKRUM SA Skonsolidowany raport półroczny PS , Środa, 28 sierpnia 2019 (22:18)

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2019półrocze / 2018półrocze / 2019półrocze / 2018
Przychody ze sprzedaży102 263122 89023 83929 054
Zysk (strata) z działalności operacyjnej1 5928 8783712 099
Zysk (strata) przed opodatkowaniem1 6707 4043891 750
Zysk (strata) netto8614 7712011 128
Zysk na akcję (PLN)0,140,800,030,19
Rozwodniony zysk na akcję (PLN)0,140,800,030,19
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej2 3918 5355572 018
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(8 213)(5 106)(1 915)(1 207)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej1 010(1 245)236(294)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów(4 812)2 184(1 122)516
Aktywa198 212202 10246 61646 337
Zobowiązania długoterminowe8 2395 1041 9381 170
Zobowiązania krótkoterminowe87 31397 58220 53522 373
Kapitał własny102 66099 41524 14422 793
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej102 66099 41524 14422 793
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Plik do pobrania