STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

IZS: Raport półroczny IZOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport półroczny PSr , Czwartek, 29 sierpnia 2019 (07:39)

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. w tys. EUR
półrocze / 2019półrocze / 2018półrocze / 2019półrocze / 2018
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów389 854396 60490 91793 550
Zysk (strata) z działalności operacyjnej9 70710 1362 2642 391
Zysk (strata) brutto9 2448 7982 1562 075
Zysk (strata) netto7 4197 0061 7301 653
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej94 99640 11822 1549 463
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-4 875-9 832-1 137-2 319
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-86 329-38 714-20 133-9 132
Zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów3 792-8 428884-1 988
Liczba akcji32 744 00032 744 00032 744 00032 744 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( w zł / EUR)0,230,210,050,05
Rozwodniona liczba akcji32 744 00032 744 00032 744 00032 744 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,230,210,050,05
Stan na:30.06.201931.12.201830.06.201931.12.2018
Aktywa razem468 792564 281110 252131 228
Zobowiązania długoterminowe50 80937 31711 9498 678
Zobowiązania krótkoterminowe224 550336 69352 81078 301
Kapitał własny193 433190 27145 49244 249
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Plik do pobrania