STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

FSG: Raport półroczny FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING SA Skonsolidowany raport półroczny PSr , Czwartek, 29 sierpnia 2019 (08:24)

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2019półrocze / 2018półrocze / 2019półrocze / 2018
Raport skonsolidowany0
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1151891073972686325332
Zysk (strata) z działalności operacyjnej209312055948814849
Zysk (strata) przed opodatkowaniem181762023442394773
Zysk (strata) netto grupy kapitalowej155151707036184026
Zysk (strata) netto udziałowcom nie dającym kontroli1500763350180
Inne całkowite dochody15743715367876
Łączne całkowite dochody170892078539854903
Łączne całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej146131807334084263
Łączne całkowite dochody przypadające udziałom nie dajacym kontroli24762712577640
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej75521018817612403
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-1530-11069-357-2611
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej4813-20181122-476
Przepływy pieniężne netto, razem10835-28992527-684
Aktywa razem3380963111017951571327
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1711391584704024936333
Zobowiązania długoterminowe5609017097131913920
Zobowiązania krótkoterminowe1083011304962547129919
Kapitał własny1669571526313926634994
Kapitał zakładowy8731873120532002
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej1348771210793172127760
Kapitały przypadające udziałom nie dającym kontroli320803155275457234
Zysk przypadajacy akcjonariuszom jednostki dominującej140151630732683846
Zysk przypadający udziałom nie dającym kontroli1 500763350180
Liczba akcji3107249310724931072493107249
Zysk (strata) właścicieli jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)6,615,001,541,18
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)53,7349,1212,6411,26
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)0,00
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)0,800,800,190,18
Raport jednostkowy0
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów85129894751985321105
Zysk (strata) z działalności operacyjnej164371688738333983
Zysk (strata) brutto136471708931834031
Zysk (strata) netto120381421328073353
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej6010601814021420
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-1294-9036-302-2131
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej77886581816155
Przepływy pieniężne netto, razem12504-23602916-557
Aktywa razem2369612087625572947864
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1200001044472822223947
Zobowiązania długoterminowe5412116523127283788
Zobowiązania krótkoterminowe59443785511398018010
Kapitał własny1169611043152750723917
Kapitał podstawowy8731873120532002
Liczba akcji3107249310724931072493107249
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)3,874,570,911,05
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)37,6433,578,857,70
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)0,00
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)0,800,800,190,18
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Plik do pobrania