STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

DDI: Uchwalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki przez Radę Nadzorczą, Czwartek, 29 sierpnia 2019 (14:55)

Zarząd Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie, zwanej dalej: Spółką, informuje że w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki na podstawie upoważnień zawartych w uchwale nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 28 czerwca 2019 r. przyjęła uchwałą tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany Statutu zarejestrowane przez Sąd Rejestrowy, o których Spółka informowała raportem bieżącym nr 13/2019 z dnia 23 sierpnia 2019 r.

W załączeniu Spółka przedkłada treść uchwalonego w dniu dzisiejszym tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Podstawa prawna:

§4 ust 2 pkt 2b Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:
Michał Mielcarek - Prezes Zarządu

Plik do pobrania