STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

DGA: Wybór projektu DGA S.A. do dofinansowania, Wtorek, 3 września 2019 (12:33)

Raport bieżący nr 20/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd DGA S.A. informuje, że Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój opublikowała wyniki oceny projektów złożonych w ramach konkursu nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-022/18 działanie 4.1 Konkurs na inkubację innowacji społecznych w temacie dostępności, Wiedza Edukacja Rozwój). Projekt złożony przez DGA S.A. w tym konkursie znalazł się na liście projektów wybranych do dofinansowania.

Projekt złożony przez DGA S.A. pt. "INKUBATOR INNOWACJI SPOŁECZNYCH WIELKICH JUTRA -DOSTĘPNOŚĆ +? opiewa na kwotę dofinansowania 4 522 973,00 zł.

Projekt ma być realizowany do 30 kwietnia 2023 r.

Celem ogólnym projektu jest wsparcie procesu inkubacji 50 innowacyjnych pomysłów z terenu całej RP dotyczących rozwiązywania problemów związanych z brakiem wystarczającej dostępności przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych o ograniczonej mobilności lub percepcji, z których min. 20% zostanie przygotowanych do wdrożenia na szeroką skalę w okresie do 04.2023 r.

Główne rezultaty planowanego projektu to: 10 przetestowanych innowacji społecznych oraz 50 innowacji przyjętych do dofinansowania w skali mikro. Grantobiorcami (innowatorami społecznymi) mogą być podmioty prywatne (w tym osoby fizyczne i grupy nieformalne) lub publiczne mające pomysł na innowacyjne rozwiązanie. Odbiorcami i użytkownikami nowych rozwiązań będą osoby z niepełnosprawnościami, osoby starsze, instytucje świadczące usługi publiczne, organizacje pozarządowe działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych, ich opiekunowie, rodziny, inne podmioty zainteresowane korzystaniem z innowacji dla w/w w zakresie zwiększania dostępności przestrzeni publicznej.

Projekt zakłada szerokie działania doradcze oraz eksperckie na każdym etapie realizacji: od momentu naboru grantobiorców, poprzez udzielanie grantów na innowacyjne rozwiązania (do maksymalnej wysokości 50.000 zł dla pomysłodawcy), ich testowanie, wdrażanie i upowszechnianie.

DGA S.A. w najbliższym czasie oczekuje na podpisanie stosownej umowy w zakresie realizacji ww. projektu o czym niezwłocznie poinformuje stosownym raportem bieżącym.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-03Anna SzymańskaWiceprezes Zarządu