STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

CNT: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i projekty uchwał na NWZ, Wtorek, 3 września 2019 (15:15)

Raport bieżący nr 29/2019

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu (dalej "Spółka?, "CNT S.A.?), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 402 (1) § 1 i § 2 oraz art. 402 (2) Kodeksu spółek handlowych ("Ksh") zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CNT S.A. (dalej "NWZ" lub "Walne Zgromadzenie"), które odbędzie się w dniu 1 października 2019 roku, o godzinie 11:30, w siedzibie Spółki w Sosnowcu, przy ulicy Partyzantów 11, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Podjęcie uchwał w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki, obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienie Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

6. Zamknięcie obrad.

Treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ, treść projektów uchwał oraz dokumenty, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, istotne dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości, stanowią załączniki do niniejszego raportu oraz zostaną zamieszczone na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.cntsa.pl

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-03Jacek TaźbirekPrezes Zarządu

Plik do pobrania