STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MDG: Raport półroczny MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport półroczny PSr , Wtorek, 3 września 2019 (18:09)

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. w tys. EUR
półrocze / 2019półrocze /2018półrocze / 2019półrocze / 2018
Przychody ze sprzedaży94 09893 70921 94422 104
Zysk na sprzedaży7 13412 8521 6643 032
Zysk na działalności operacyjnej7 61410 8451 7762 558
Zysk przed opodatkowaniem5 8119 7171 3552 292
Zysk netto5 5288 4561 2891 995
-przypadający na Akcjonariuszy Jednostki Dominującej5 8706 5351 3691 541
-przypadający na udziały niedające kontroli-3421 921-80453
Zysk netto przypadający na Akcjonariuszy Jednostki Dominującej na jedną akcję (PLN/EUR) - podstawowy1,631,810,380,43
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 13 91621 8393 2455 151
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 0721 531-250361
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-52 146-11 461-12 161-2 703
Przepływy pieniężne netto razem-39 30211 909-9 1662 809
Stan na dzień30/06/201931/12/201830/06/201931/12/2018
Aktywa trwałe 249 787227 17058 74652 830
Wartości niematerialne208 163210 45448 95748 943
Aktywa finansowe długoterminowe2002004747
Aktywa obrotowe 43 17388 91210 15420 677
Należności krótkoterminowe22 28622 7815 2415 298
Aktywa finansowe krótkoterminowe05 94201 382
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty20 88760 1894 91213 997
Zobowiązania długoterminowe32 43513 2577 6283 083
Zobowiązania krótkoterminowe33 53572 0637 88716 759
Kapitał własny przypadający na Akcjonariuszy Jednostki Dominującej194 485189 86445 74044 154
Kapitał zakładowy3613618584
Udziały niedające kontroli32 50540 8987 6459 511
Liczba akcji (w szt.)3 606 5263 606 5263 606 5263 606 526
Wartość księgowa na 1 akcję zwykłą (PLN/EUR)53,9352,6413,0012,24
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Plik do pobrania