STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

GKI: Otrzymanie informacji o zawarciu umowy przez spółkę zależną drugiego stopnia od Emitenta: Contrast sp. z o. o. , Środa, 4 września 2019 (14:27)

Raport bieżący nr 30/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. (dalej Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 4 września 2019 r., otrzymał informację od spółki zależnej drugiego stopnia (jako spółka zależna ATREM S.A.) od Emitenta: Contrast sp. z o. o. (dalej spółka zależna), o zawarciu w dniu dzisiejszym przez spółkę zależną z ENEA OPERATOR Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu umowy na realizację zamówienia pn. "Projekt i budowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Skwierzyna II wraz z budową dwutorowej linii zasilającej 110 kV oraz budową powiązań sieci SN i nn?.

O wyborze oferty spółki zależnej Emitent informował raportem bieżącym nr 26/2019.

Wartość wynagrodzenia spółki zależnej wynosi 27.670.000,00 złotych netto (słownie: dwadzieścia siedem milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy zł 00/100). Termin zakończenia realizacji budowy ustalono na 79 tygodni od dnia zawarcia umowy.

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków w powszechnie obowiązujących tego typu umowach.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-04 Sławomir Winiecki Wiceprezes Zarządu
2019-09-04 Piotr Fortuna Członek Zarządu