STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

GRI: Drugie zawiadomienie akcjonariuszy Spółki Gino Rossi S.A. o zamiarze połączenia Spółki Gino Rossi S.A. z jej spółkami zależnymi GR Trade Mark sp. z o.o., Gino Rossi sp. z o.o. i Gino Rossi sp. z o.o. sp. k., Środa, 4 września 2019 (15:03)

Raport bieżący nr 60/2019

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Gino Rossi Spółka Akcyjna z siedzibą w Słupsku (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 504 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz.U. 2019, poz. 505, z późn.zm., dalej: "KSH"), po raz drugi zawiadamia akcjonariuszy o planowanym połączeniu ze swoimi spółkami zależnymi, tj. spółkami zależnymi GR Trade Mark spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Gino Rossi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Gino Rossi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ("Spółki Przejmowane?).

Połączenie spółek nastąpi przez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę, w trybie przepisu art. 492 § 1 pkt 1 KSH przy zastosowaniu art. 515 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku każdej ze Spółek Przejmowanych na Spółkę bez podwyższenia kapitału zakładowego, w związku z posiadaniem przez Spółkę 100% udziałów w kapitałach zakładowych GR Trade Mark spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Gino Rossi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz 90,9% udziału kapitałowego w spółce Gino Rossi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, w której pozostałe 9,1% udziału kapitałowego przypada Gino Rossi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Szczegółowe zasady połączenia zostały określone w Planie Połączenia, o którym mowa w ogłoszeniu w MSiG nr 127/2019 z dnia 3 lipca 2019 r. i który jest udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.gino-rossi.pl wraz z opinią biegłego.

Plan połączenia będzie udostępniany na wskazanej stronie internetowej nieprzerwanie aż do zakończenia Walnego Zgromadzenia w sprawie połączenia.

Jednocześnie Zarząd informuje, że począwszy od dnia 24 czerwca 2019 r. do zakończenia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie połączenia, udostępni do publicznej wiadomości dokumenty, o których mowa w art. 505 § 1 KSH na stronie internetowej Spółki w sposób umożliwiający ich wydrukowanie.

Dokumenty te dostępne będą także w lokalu Spółki przy ul. Owocowej 24 w Słupsku do dnia powzięcia uchwały w sprawie połączenia, w dni robocze z wyłączeniem sobót, w godzinach od 9.00 do 15.00.

Podstawa prawna: art. 504 § 1 w zw. z art. 4021 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 19 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-04 Tomasz Kuźniarski Marcin Szyguła Prezes Zarządu Członek Zarządu