STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

OEX: Raport półroczny OEX S.A. Skonsolidowany raport półroczny PSr , Czwartek, 5 września 2019 (19:51)

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2019półrocze / 2018półrocze / 2019półrocze / 2018
I. Przychody ze sprzedaży 281 807255 01265 72060 151
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej8 1948 1731 9111 928
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem4 4264 4881 0321 059
IV. Zysk (strata) netto5 7355 1271 3371 209
V. Zysk (strata) netto przypadajacy akcjonariuszom podmiotu dominującego w złotych5 0794 8721 1841 149
VI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej37 91213 0118 8413 069
VII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-6 226-38 244-1 452-9 021
VIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej-28 12141 562-6 5589 804
IX. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów3 56516 3298313 852
X. Aktywa445 801317 410104 84572 744
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania297 060185 00369 86442 416
XII. Zobowiązania długoterminowe126 99774 71429 86817 130
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe170 063110 28939 99625 286
XIV. Kapitał własny148 741132 40734 98130 358
XV. Kapitał zakładowy w zł1 597 996,801 377 707,80375 822,39315 872,11
XVI. Średnia ważona liczba akcji (w szt.)7 989 9846 888 5397 989 9846 888 539
XVII. Zysk na akcję (w zł/EURO)0,640,710,150,17
XVIII. Rozwodniony zysk na akcję (w zł/EURO)0,640,690,150,16
XIX. Liczba akcji (w szt.) 7 989 9846 888 5397 989 9846 888 539
XX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EURO)18,6219,224,384,41
XXI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO)18,6216,574,383,80
XXII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EURO) ----
Wybrane dane finansowe dotyczące OEX S.A.
I. Przychody ze sprzedaży 3 1043 092724729
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej-23-235-5-55
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem13 79912 1373 2182 863
IV. Zysk (strata) netto13 91312 3113 2452 904
V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego w złotych13 91312 3113 2452 904
VI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej2891 24067293
VII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-356-33 411-83-7 881
VIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej-5 28251 077-1 23212 047
IX. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów-5 34918 906-1 2474 459
X. Aktywa180 623173 02342 48039 670
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania52 83757 52812 42613 190
XII. Zobowiązania długoterminowe41 38149 2409 73211 289
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe11 4568 2882 6941 901
XIV. Kapitał własny127 786115 49530 05326 480
XV. Kapitał zakładowy w zł1 597 996,801 377 707,80375 822,39315 872,11
XVI. Średnia ważona liczba akcji (w szt.)7 989 9846 888 5397 989 9846 888 539
XVII. Zysk na akcję (w zł/EURO)1,741,790,410,42
XVIII. Rozwodniony zysk na akcję (w zł/EURO)1,741,750,410,42
XIX. Liczba akcji (w szt.) 7 989 9846 888 5397 989 9846 888 539
XX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EURO)15,9916,773,763,84
XXI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO)15,9914,453,763,31
XXII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EURO) ----
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Plik do pobrania