STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

AGO: Raport półroczny AGORA SA Skonsolidowany raport półroczny PSr , Piątek, 6 września 2019 (07:15)

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. w tys. EUR
półrocze / 2019półrocze / 2018półrocze / 2019półrocze / 2018
Dane dotyczące skróconego półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży 578 224 536 255 134 847 126 490 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (8 699)(9 716)(2 029)(2 292)
Zysk (strata) brutto (10 772)15 796 (2 512)3 726 
Zysk (strata) netto przypadajacy na akcjonariuszy jednostki dominującej (11 268)8 511 (2 628)2 008 
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 88 787 23 698 20 706 5 590 
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (112 156)12 743 (26 156)3 006 
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 32 388 (12 899)7 553 (3 043)
Zmiana środków pieniężnych i ekwiwalentów 9 019 23 542 2 103 5 553 
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 46 580 831 46 580 831 46 580 831 46 580 831 
Podstawowy/ rozwodniony zysk/ (strata) przypadający/(-a) na jedną akcję (w zł / EURO) (0,24)0,18 (0,06)0,04 
.
. bilans nabilans nabilans nabilans na
. 2019-06-302018-12-312019-06-302018-12-31
Aktywa razem 1 939 693 1 399 826 456 184 325 541 
Zobowiązania długoterminowe 586 234 114 999 137 873 26 744 
Zobowiązania krótkoterminowe 394 185 288 668 92 706 67 132 
Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej 939 566 975 010 220 970 226 747 
Kapitał zakładowy 46 581 46 581 10 955 10 833 
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 46 580 831 46 580 831 46 580 831 46 580 831 
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 20,17 20,93 4,74 4,87 
.
Dane dotyczące skróconego półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego
półrocze / 2019półrocze / 2018półrocze / 2019półrocze / 2018
Przychody netto ze sprzedaży 195 662 206 815 45 630 48 783 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (37 096)(39 870)(8 651)(9 404)
Zysk (strata) brutto 34 720 55 894 8 097 13 184 
Zysk (strata) netto 38 327 55 803 8 938 13 163 
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (6 060)(20 915)(1 413)(4 933)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (29 957)56 929 (6 986)13 428 
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 55 069 (13 484)12 843 (3 181)
Zmiana środków pieniężnych i ekwiwalentów 19 052 22 530 4 443 5 314 
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 46 580 831 46 580 831 46 580 831 46 580 831 
Podstawowy/ rozwodniony zysk/ (strata) przypadający/(-a) na jedną akcję (w zł / EURO) 0,82 1,20 0,19 0,28 
.
bilans nabilans nabilans nabilans na
2019-06-302018-12-312019-06-302018-12-31
Aktywa razem 1 095 400 984 535 257 620 228 962 
Zobowiązania długoterminowe 102 919 15 742 24 205 3 661 
Zobowiązania krótkoterminowe 152 732 144 081 35 920 33 507 
Kapitał własny 839 749 824 712 197 495 191 793 
Kapitał zakładowy 46 581 46 581 10 955 10 833 
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 46 580 831 46 580 831 46 580 831 46 580 831 
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 18,03 17,70 4,24 4,12 
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Plik do pobrania