STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

WIS: Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badań oraz przeglądów sprawozdań finansowych Spółki. , Piątek, 6 września 2019 (13:54)

Raport bieżący nr 20/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd spółki pod firmą Baltic Bridge S.A. (?Spółka?) informuje, iż w dniu 6 września 2019 roku Rada Nadzorcza Spółki, po zapoznaniu się rekomendacją Komitetu Audytu Spółki, przygotowaną zgodnie z przepisami Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r. (Dz. U. z dn. 6.06.2017 poz. 1089) oraz innymi obowiązującymi przepisami, dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia:

i) przeglądu sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 30 czerwca 2019 roku,

ii) badania sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 roku,

iii) przeglądu sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 30 czerwca 2020 roku,

iv) badania sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku,

v) przeglądu sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 30 czerwca 2021 roku,

vi) badania sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Rada Nadzorcza powierzyła przeprowadzenie ww. badań oraz przeglądów spółce pod firmą Polscy Biegli Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Krzywickiego, 00-131 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000685057, wpisaną na prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 4159.

Rada Nadzorcza Spółki upoważniła Zarząd Spółki do zawarcia umowy na przeprowadzenie ww. badań oraz przeglądów sprawozdań finansowych Spółki.

Umowa z audytorem zostanie zawarta na okres wykonania wyżej wymienionych usług.

Wybór pomiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania wyżej wymienionych sprawozdań finansowych Spółki nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz normami zawodowymi.

Spółka dotychczas korzystała z usług wybranego podmiotu w zakresie przeprowadzenia badań

i przeglądów sprawozdań finansowych Spółki sporządzonych za lata 2017 i 2018, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym ESPI numer 21/2018 opublikowanym w dniu 12 kwietnia 2018 roku.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-06Robert Radoszewski Prezes Zarządu